Uusi vapaapaikka arvottavana

Kevään päätteeksi suoritetaan vielä yksi arvonta koskien vapaapaikkaa Kauppakamarin Juridiikka -koulutuksiin. Ilmoittaudu arvontaan alla olevalla lomakkeella viimeistään su 8.5. klo 16.

Arvonta koskee toukokuussa ja kesäkuussa järjestettäviä Juridiikka-koulutuksia, jotka löytyvät täältä.

Lisätietoja antaa hallituksen jäsen Tuomas Rytkönen (tuomas.rytkonen@nuoretlakimiehet.fi, p. 050 575 6857).

Nulan kevään seminaarivapaapaikka-arvonnan ensimmäisellä kierroksella voittivat seuraavat jäsenet:

  • Mari Ryymin
  • Asko Metsola
  • Antti-Mikael Toivonen
  • Ilkka Kylli
  • Henna-Riikka Mäkelä

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Lue lisää

Mitä jokaisen tulisi tietää energiapolitiikasta?

Nuoret Lakimiehet teki tammikuussa 2016 excursion Energiateollisuus ry:hyn. Vierailun aiheina olivat energiapolitiikka sekä vastikään voimaan tullut Pariisin ilmastosopimus. Energiapolitiikasta nulalaisille alusti World Energy Council Finlandin toiminnanjohtaja Lauri Muranen ja ilmastosopimuksesta Energiateollisuuden ilmastopolitiikan ja päästökaupan asiantuntija Joona Turtiainen, joka oli itse seuraamassa ilmastosopimusneuvotteluita. Keskustelu yhteiskunnallisesti näistä yhteiskunnallisesti merkittävistä ja kiinnostavista aiheista (ja aiheiden ympärillä) olikin varsin vilkasta.

Excu Energiateollisuuteen 27.1.2016

Hyvän keskustelun jatkamiseksi Lauri Muranen lupasi kirjoittaa omia ajatuksiaan aiheesta Nulan blogiin:


Mitä jokaisen tulisi tietää energiapolitiikasta?

Energian ulkopoliittiset ja kansantaloudelliset ulottuvuudet sekä huoli ilmastonmuutoksesta ovat nostaneet energiapolitiikan merkittäväksi yhteiskunnallisen keskustelun aihepiiriksi. Voimakkaaksikin yltyvä dialogi on myönteistä, mutta ajoittain on hyvä miettiä perusasioita, kuten sitä miten energiapolitiikan onnistumista voidaan arvioida. Jos näistä kriteereistä ei olla lähellekään samaa mieltä, voisimme silloin aivan yhtä hyvin käydä eri keskusteluita.

Yksi tapa lähestyä asiaa on maailman energianeuvoston (World Energy Council) lanseeraaman työkalun, energiatrilemman, avulla. Sillä mitataan maiden energiapolitiikan onnistumista kolmen erilaisen mittarin avulla. Trilemma arvioi maiden kykyä tasapainoilla energianturvallisuuden (huolto- ja toimitusvarmuus), ympäristönäkökohtien sekä hinnan välillä.

Balancing the Energy Trilemma

On tyypillistä, että eri aikoina jokin näistä kolmesta tekijästä dominoi poliittista keskustelua muiden ulottuvuuksien kustannuksella. Prioriteettien nopea vaihtuminen voi puolestaan johtaa poukkoilevaan politiikkaan. Trilemma-selvityksen tarkoituksena on auttaa valtioita suunnittelemaan energiapolitiikkaansa ja mitata sen onnistumista siten, että politiikan kaikki ulottuvuudet otetaan huomioon tasapuolisesti.

Myös Suomen onnistumista on arvioitu

Vuoden 2015 selvityksessä Suomen sijoitus on pudonnut yhden sijan (yhdeksänneksi), vaikka politiikan onnistumisesta saatu ”arvosana” onkin parantunut.  Erityisen hyvin Suomi on pärjännyt energian saatavuutta ja hintaa mittaavan indikaattorin osalta. Ympäristönäkökohtia mitattaessa Suomella on jonkin verran kirittävää, vaikka heikompaa tulosta selittääkin Suomen kylmä ilmasto ja energiaintensiivinen elinkeinorakenne – molemmat kasvattavat suhteellista energiankulutuksen asukasta kohden.

On selvää, että täysin yhteismitallisia kriteereitä energiapolitiikan arvioimiseksi on mahdotonta tehdä. Valtioiden lähtökohdissa on suuria eroja, joihin ei pysty suoraan vaikuttamaan – Suomella ei ole käytössään samanlaisia luonnonvaroja kuin Norjalla (vesivoima, öljy ja kaasu). Yksinkertaisuuden ja mielekkyyden vuoksi vertailuissa on tehtävä rajauksia, ja minkään maan kaikkia erikoispiirteitä ei voida täysin ottaa huomioon.

Selvitystä tehtäessä on tiedostettu mainittu kritiikki ja sitä käytetään jatkuvasti selvityksen kehittämisessä. On kuitenkin todettava, että arviot ovat samalla yhdenmukaisia ja antavat siten varsin hyvän kuvan eri maiden energiapolitiikan onnistumisesta mainituilla mittareilla sekä suhteessa toisiinsa. Trilemma-selvityksen kaltaisia tutkimuksia tarkasteltaessa on myös syytä muistaa, että pääasiassa julkisiin tilastoihin perustuvalla vertailulla voidaan arvioida jo toteutetun politiikan onnistumista – ei tulevaa.

Vaikka määrällisesti suurin osa Suomen energiapolitiikkaan vaikuttavasta lainsäädännöstä ja linjauksista tulee EU-tasolta, on kansallisilla päätöksillä yhä suuri merkitys sekä energia-alan että energian käyttäjien näkökulmasta.

Suomi päivittää energiastrategiaansa tämän vuoden aikana. Tässä työssä olisi hyvä ottaa huomioon tekijät jotka selittävät Suomen ja muiden vertailussa menestyneiden maiden onnistumista. Yksittäisten maiden menestyksen sijaan energiapolitiikassa tulee huomioida miten Suomen olosuhteissa voidaan ottaa energiatrilemman kaikki ulottuvuudet tasapuolisesti huomioon.

Kirjoittaja: Lauri Muranen, toiminnanjohtaja, World Energy Council Finland
Maailman energianeuvosto on lähes sadasta jäsenmaasta koostuva riippumaton energia-alan asiantuntijaverkosto.

Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa valvottiin psykososiaalista kuormitusta ja työaikalakia

Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuosien 2013–2016 aikana asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin tekemän työsuojeluvalvonnan tulokset julkaistiin maaliskuun lopussa.

Työsuojeluvalvonnan keskeisinä tuloksina todettiin seuraavat asiat:

  • Psykososiaalinen työkuormitus oli valtaosassa työpaikkoja melko hyvin hallinnassa. Työpaikoilla oli panostettu työhyvinvointiin, ja työntekijöiden kuormittumista seurattiin jatkuvasti erilaisin keinoin. Monilla oli kuitenkin puutteita siinä, että työnantaja ei ollut järjestelmällisesti ja riittävän kattavasti tunnistanut ja arvioinut psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tällöin olennaisia kuormitustekijöitä voi jäädä huomaamatta.
  • Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä oli monilla puutteita: selvitys ei ollut ajan tasalla tai siinä ei ollut riittävän kattavasti tunnistettu ja arvioitu psykososiaalisia kuormitustekijöitä.
  • Työaikalain soveltamisesta annettiin toimintaohje lähes kolmasosalle työnantajista. Osassa työpaikoista työaikalakia ei sovellettu toimiston lakimiehiin. Lakimiehillä ja asianajajilla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole sellaista johtamiseen rinnastettavaa itsenäistä päätösvaltaa, että he jäisivät kokonaan työaikalain ulkopuolelle.
  • Työaikakirjanpidossa oli puutteita yli puolessa työpaikoista. Kaikissa toimistoissa lakimiesten työaikaa seurattiin, mutta seuranta ei aina täyttänyt työaikakirjanpidon vaatimuksia. Tavallinen puute oli se, että ylityötunnit eivät ilmenneet erikseen työaikakirjanpidosta.

Moni yllä olevista asioista oli Nulalle ja monelle nulalaiselle entuudestaan tuttuja. Nula ottaa selvityksessä esille nousseet asiat huomioon tulevassa edunvalvonnassaan. Lisäksi Nula kannustaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskenteleviä jäseniään pitämään esiin nousseita asioita esillä myös omilla työpaikoillaan.

Koko raportti työsuojeluvalvonnasta on luettavissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston Tyosuojelu.fi-sivustolla, ja se on saatavissa myös suoraan ohesta.

Asianajo- Ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013-2016 (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) (429.0 KB)

Kevään 2016 vapaapaikka-arvonta – osallistu nyt!

Nuoret Lakimiehet ry arpoo kaksi kertaa vuodessa jäsentensä kesken vapaapaikkoja yhteistyökumppaneidensa oikeudellisiin seminaareihin.

Kevään 2016 seminaarivapaapaikka-arvontaan voi ilmoittautua 4.4.2016 mennessä tämän artikkelin alaosan lomakkeella. Osallistuneiden kesken arvotaan seminaarivapaapaikkoja Edilex Pron ja Lakimiesliiton Koulutuksen koulutuksiin.

Arvontaan osallistuva voi ilmoittaa yhden seminaarin järjestäjää kohden eli yhden Edilex Pron seminaarin ja yhden Lakimiesliiton Koulutuksen seminaarin. Samalla tulee ilmoittaa valittujen seminaarien preferenssijärjestys eli se, mihin seminaariin haluaa ensisijaisesti ja mihin toissijaisesti. Paikkojen ilmoitettu preferenssijärjestys ei vaikuta arvonnan lopputulokseen. Arvonnassa voi voittaa paikan vain yhteen seminaariin.

Seminaarivalikoimaa voi tarkastella seuraavista linkeistä:

Lisätietoja vapaapaikka-arvonnasta voit kysyä hallituksen jäsen Tuomas Rytköseltä (tuomas.rytkonen@nuoretlakimiehet.fi, p. 050 575 6857).

Lue lisää