Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa valvottiin psykososiaalista kuormitusta ja työaikalakia

Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuosien 2013–2016 aikana asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin tekemän työsuojeluvalvonnan tulokset julkaistiin maaliskuun lopussa.

Työsuojeluvalvonnan keskeisinä tuloksina todettiin seuraavat asiat:

  • Psykososiaalinen työkuormitus oli valtaosassa työpaikkoja melko hyvin hallinnassa. Työpaikoilla oli panostettu työhyvinvointiin, ja työntekijöiden kuormittumista seurattiin jatkuvasti erilaisin keinoin. Monilla oli kuitenkin puutteita siinä, että työnantaja ei ollut järjestelmällisesti ja riittävän kattavasti tunnistanut ja arvioinut psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tällöin olennaisia kuormitustekijöitä voi jäädä huomaamatta.
  • Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä oli monilla puutteita: selvitys ei ollut ajan tasalla tai siinä ei ollut riittävän kattavasti tunnistettu ja arvioitu psykososiaalisia kuormitustekijöitä.
  • Työaikalain soveltamisesta annettiin toimintaohje lähes kolmasosalle työnantajista. Osassa työpaikoista työaikalakia ei sovellettu toimiston lakimiehiin. Lakimiehillä ja asianajajilla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole sellaista johtamiseen rinnastettavaa itsenäistä päätösvaltaa, että he jäisivät kokonaan työaikalain ulkopuolelle.
  • Työaikakirjanpidossa oli puutteita yli puolessa työpaikoista. Kaikissa toimistoissa lakimiesten työaikaa seurattiin, mutta seuranta ei aina täyttänyt työaikakirjanpidon vaatimuksia. Tavallinen puute oli se, että ylityötunnit eivät ilmenneet erikseen työaikakirjanpidosta.

Moni yllä olevista asioista oli Nulalle ja monelle nulalaiselle entuudestaan tuttuja. Nula ottaa selvityksessä esille nousseet asiat huomioon tulevassa edunvalvonnassaan. Lisäksi Nula kannustaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskenteleviä jäseniään pitämään esiin nousseita asioita esillä myös omilla työpaikoillaan.

Koko raportti työsuojeluvalvonnasta on luettavissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston Tyosuojelu.fi-sivustolla, ja se on saatavissa myös suoraan ohesta.

Asianajo- Ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013-2016 (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) (429.0 KB)

Oletko lähisukusi ensimmäinen akateeminen? Osallistu tutkimukseen

Ohessa Nuorille Lakimiehille välitettäväksi tullut pro gradu -haastattelupyyntö.

Oletko lähisukusi ensimmäinen akateeminen? Etsin yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmaani varten yksilöhaastatteluihin Suomessa asuvia henkilöitä,

  • joilla on akateeminen loppututkinto oikeustieteellisestä ja
  • jotka ovat suorittaneet perhepiirinsä ensimmäisenä yliopistokoulutuksen sekä
  • tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään 20 vuotta.

Tutkielmani aiheena on korkeakoulutuksen periytyvyys ja perheensä ensimmäisten korkeakoulutettujen kokemukset yliopisto-opiskelusta. Haastattelujen tarkoituksena on kartoittaa haastateltavan kokemuksia ja havaintoja koulutuspolkunsa eri vaiheista sekä niistä tekijöistä, jotka ovat edesauttaneet tai hankaloittaneet akateemiselle polulle päätymistä ja sillä pärjäämistä.

Haastattelu kestää noin 30–60 minuuttia ja on mahdollista toteuttaa haastateltavan itse valitsemassa paikassa, mieluiten kuitenkin pääkaupunkiseudulla tai muuten hyvien kulkuyhteyksien päässä. Haastattelut äänitetään analysointia varten ja kerättyä aineistoa tullaan käyttämään vain tutkimustarkoituksiin. Vastaukset käsitellään ja raportoidaan täysin anonyymisti, ja ne hävitetään tutkielman valmistuttua.

Mikäli kuulut haastattelujen kohderyhmään ja olet halukas jakamaan kokemuksiasi, niin otathan yhteyttä mahdollisimman pian, sillä haastattelut on tarkoitus toteuttaa helmi-maaliskuun aikana.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni.

Ystävällisin terveisin ja avusta kiittäen

Jukka Ruuskanen, VTK
jukka.ruuskanen@helsinki.fi
p. 050 563 9731

Asianajajatutkintoon muutoksia

Markku Ylönen - AsianajajaoikeusAsianajajatutkintoon tulee muutoksia vuoden 2015 alussa. Merkittävimmät muutokset koskevat tutkinnon suoritusjärjestystä sekä tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta.

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen, eettisen osan ja oikeudenkäyntiosan voi jatkossa suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Aiemmin tutkinnon eettiseen osaan sai ilmoittautua vasta sen jälkeen, kun oli osallistunut kirjalliseen kokeeseen.

Lisäksi tutkintovaatimuksiin kuuluu ensi vuoden alusta lähtien Markku Ylösen teos Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet. Kirja korvaa vanhoihin tutkintovaatimuksiin sisältyneita artikkeleita sekä Matti Ylöstalon ja Olli Tarkan Asianajajan käsikirjan.

Ajantasaiset tutkintovaatimukset ja lisätietoa tutkinnosta löytyy Suomen Asianajajaliiton sivuilta.

Blåfield: Oman alan työkokemus opintojen aikana kullanarvoista

Nulan hallituksen jäsen, Lakimiesliiton oikeuspoliittinen asiamies Eero Blåfield kirjoittaa Lakimiesliiton blogikirjoituksessa oman alan työkokemuksen tärkeydestä valmistuneiden lakimiesten työllistymisen kannalta.

Lakimiesliiton tutkimuksen mukaan vuonna 2013 valmistuneiden juristien työllistyminen on vaikeutunut huomattavasti verrattuna vuoden takaiseen. Valmistuneista noin 35 % on ollut työttömänä valmistumisen jälkeen. Tämä on noin 10 %-yksikköä suurempi luku edelliseen verrattuna. Erityisen vaikeaa työllistyminen on ollut niillä, jotka eivät ole opiskeluaikanaan hankkineet oman alan työkokemusta.

Lue koko kirjoitus Lakimiesliiton sivuilta: Oman alan työkokemus opintojen aikana kullanarvoista