Rekisteriseloste (jäsenrekisteri)

Tämä on Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 26.1.2012, päivitetty 22.2.2017.

1. Rekisterin nimi

Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nuoret Lakimiehet ry
c/o HPP Asianajotoimisto Oy / Jesse Viljanen
Bulevardi 1 A
00100 HELSINKI

jasenrekisteri@nuoretlakimiehet.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jäsenrekisterin hoitaja Kristiina Lindholm
jasenrekisteri@nuoretlakimiehet.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite)
  • syntymäaika ja henkilötunnus
  • jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)
  • muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Muuttuneita osoitetietoja saadaan ajoittain postilta, mikäli jäsen on antanut postille suostumuksensa osoitetietojen luovuttamiseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen nimenomaisella suostumuksella jäsenen etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite voidaan lisätä Nuoret Lakimiehet ry:n postituslistalle. Postituslista muodostaa itsenäisen henkilörekisterin, jolla on oma rekisteriselosteensa.

Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja luovutetaan verohallinnolle yhdistyksen verotuksessa vähennyskelpoisten jäsenmaksujen vähentämistä koskevien ilmoitusten oikeellisuuden tarkistamista varten. Luovutus perustuu lakiin.

Jäsenrekisteriin sisältyvistä tiedoista luovutetaan nimi ja syntymäaika yksilöintiä varten Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry:lle. Luovutus perustuu Nuoret Lakimiehet ry:n sääntöjen mukaisen jäsenten edunvalvonnan toteuttamiseen.

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.